Choose your language

  • taxi goedkoop naar schiphol
    taxi goedkoop naar schiphol

    rekent vanaf de buurt en niet vanaf de straat, dat is nóg voordeliger.

  • taxi goedkoop naar schiphol
    taxi goedkoop naar schiphol

    rekent vanaf de buurt en niet vanaf de straat, dat is nóg voordeliger.

Bereken nu je ritprijs

Voorwaarden

Op al het taxivervoer gereserveerd door tussenkomst van taxigoedkoopnaarschiphol.nl
zijn de algemene voorwaarden voor taxivervoer van KNV Koninklijk Nederlands Vervoer van toepassing. In afwijking of aanvulling op de KNV algemene voorwaarden, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Ritten

TaxiGoedkoopNaarSchiphol.nl vervoerd en bemiddeld in de dienstverlening en brengt de uitvoering van de vervoerdienst ook onder bij geselecteerde taxibedrijven,de overeenkomst wordt gesloten tussen de klant/passagier en de geregistreerde chauffeur/onderneming , TaxiGoedkoopNaarSchiphol.nl draagt hierbij geen verantwoording.

Aansprakelijkheid

TaxiGoedkoopNaarSchiphol.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor misverstaan, vertragingen door b.v. files, pech onderweg, weersomstandigheden etc. die het gevolg hebben dat u uw vlucht mist, is TaxiGoedkoopNaarSchiphol.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of schuld door TaxiGoedkoopNaarSchiphol.nl . TaxiGoedkoopNaarSchiphol.nl houdt zich ten alle tijden het recht voor, om op het laatste moment een rit opdracht niet te hoeven uitvoeren i.v.m. overmacht zoals extreme verkeerschaos, weersinvloeden, aanslagen etc. U kunt er van op aan dat wij er alles aan zullen doen om dit te voorkomen. U dient dan ook genoeg tijd te nemen om op Schiphol te kunnen komen, zodat u door eventueel oponthoud toch nog op een andere manier op tijd voor uw vlucht aanwezig kunt zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan TaxiGoedkoopNaarSchiphol.nl kan worden toegerekend, omdat zij te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Derhalve heeft TaxiGoedkoopNaarSchiphol.nl geen verplichting tot enige vorm van schadevergoeding.

Recht

Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden alsmede de algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

Iedere taxiondernemer moet beschikken over een klachtenregeling en zich aansluiten bij een geschillencommissie. Ontevreden klanten kunnen zich tot die commissie wenden als ze klachten hebben over de gang van zaken in en rond de taxi. Een klant kan bijvoorbeeld vinden dat hij of zij te veel heeft betaald of niet netjes is behandeld. Een geschillencommissie oordeelt niet over klachten over de bedrijfsvoering. Omdat een geschillencommissie in het belang is van zowel de branche als de klant, hebben KNV Taxi en de Consumentenbond gezamenlijk, met hulp van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Geschillencommissie Taxivervoer opgericht. Daarnaast is ook het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi opgericht. Hier kunnen klanten terecht die hun klacht niet bij de betreffende taxionderneming willen of kunnen indienen bij www.taxiklacht.nl

Annuleren

Annuleren kan alleen binnen 24 uur voor aanvang ritopdracht of binnen 2 uur nadat de opdracht bij ons is binnen gekomen. Per e-mail geldt hiervoor de dag/tijd vermeld op de bestelling.

Terugkomst op Schiphol

In geval van vertragingen kunt u er op rekenen dat wij deze nauwlettend in de gaten houden. Na aankomst op Schiphol dient u na landing, zo snel mogelijk uw mobiele telefoon aan te zetten zodat de betreffende chauffeur contact met u kan opnemen. Indien u met een andere vlucht terugkeert op Schiphol dan dient u dat tijdig aan ons door te geven.

Betalingswijze

Wij accepteren credit-cards zoals American Express, Visa, Eurocard Mastercard maar u kunt natuurlijk ook contant betalen.

Privacy bescherming

TaxiGoedkoopNaarSchiphol.nl houdt zich gebonden aan alle wettelijke bepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Nimmer zal TaxiGoedkoopNaarSchiphol.nl  uw persoonsgegevens aan derden doorgeven en derhalve voor een adequate bescherming zorgdragen. 

Tot slot wensen alle medewerkers van TaxiGoedkoopNaarSchiphol.nl U een goede reis.

TaxiGoedkoopNaarSchiphol.nl is een onderdeel van TrustTaxiService.nl 

GOEDKOOP VAN EN NAAR SCHIPHOL

DAT IS VOOR ONS GEEN PROBLEEM